Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo  Pasieczne Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach, przy ul. Racławickiej 162, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000482408, REGON 122972645, NIP 5512618042.

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do:

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@pasiekalyson.pl