Menu

0

0,00 zł

kategorie

+

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne


Pasiekalyson.pl/sklep to sklep internetowy, dostępny w domenie pasiekalyson.pl, prowadzony przez Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Spółka z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej: 34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna przy ul. Miodowa 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001097320 oraz NIP: 551-261-80-42, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: poczta@pasiekalyson.pl.


Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Pasiekalyson.pl/sklep, zwanym dalej Klientem, a Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Spółka z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym . Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Spółka z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży


Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego Pasiekalyson.pl/sklep

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Pasiekalyson.pl/sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego OryginalnePrezenty.pl, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Pasiekalyson.pl/sklep.


 Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

        • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

        • za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera,

        • kartą płatniczą lub kredytową

Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.


Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Spółka z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.


Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Gospodarstwo Pasieczne Łysoń, 34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna ul. Miodowa 9 lub elektronicznie na adres: poczta@pasieklyson.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Spółka z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.


III. Realizacja zamówienia


Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej Pasiekalyson.pl/sklep/logowanie i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Istnieje również możliwość dokonywania zakupu bez rejestracji.


Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:


        • dokonywania zakupów w sklepie internetowym Pasiekalyson.pl/sklep,

        • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

        • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

        • opiniowania produktu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

        • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

 Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:


    •    wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie OryginalePrezenty.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
    •    realizacji umowy przez Sprzedającego,
    •    informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy OrginalnePrezenty.pl
    •    powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego OryginalnePrezenty.pl,
    •    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
    Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Pasiekalyson.pl/sklep  należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
    Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 2 dni. W przypadku braku wpłaty (dotyczy zamówień opłacanych z góry) po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.


IV. Dostawa


1.  Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Pasiekalyson.pl/sklep  realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  W przypadku zamówienia z dostawą towaru poza granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej proszę się kontaktować pod adresem mailowym poczta@pasiekalyson.pl
3.  Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, UPS lub Pocztą Polską.
4.  Klient może także odebrać zamówiony towar w jednym ze sklepów stacjonarnych należących do Gospodarstwo Pasieczne Łysoń Spółka z o.o. (lista sklepów dostępna jest pod adresem: http://oryginalneprezenty.pl/sklepy
5.  Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie: https://pasiekalyson.pl/sklep/dostawa/
6.  Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
7.  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego


1.    Reklamacje z tytułu rękojmi:
2.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
3.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pasiekalyson.pl lub pisemnie na adres: 34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna ul. Miodowa 9.
4.    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
5.    Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres:34-124 Klecza Górna, Klecza Dolna ul. Miodowa 9.
6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
7.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
8.    W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
9.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
10.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@pasiekalyson.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
11.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
12.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy


1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Pasiekalyson.pl/sklep (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Pasiekalyson.pl/sklep umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@pasiekalyson.pl
2.  Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
5.  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.